ادیولوژیست نوشین مکاری

اديولوژيست نوشين مكاری

تخصص:
اديولوژيست
شماره نظام پزشکی:
ش-188
تجربه و تخصص:
كارشناس ارشد شنوايی شناسی
شماره تماس:
02135015100

بیوگرافی

روزهای حضور:‌

  • یک شنبه
  • پنج شنبه

سوابق تحصيلی:‌

  • كارشناس ارشد شنوايی شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوابق شغلی:

  • مدير مركز كاشت حلزون بيمارستان لقمان حكيم
  • اديولوژيست بخش دولتی و خصوصی
  • مربی آموزش بالينی دانشجويان كارشناسی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

خدمات:

  • شنوایی سنجی
  • مشاوره
  • تجویز سمعک