مراجعين گرامی ضمن تشكر از حسن انتخاب شما، اطلاعات ذيل جهت رفاه هرچه بيشتر شما در هنگام مراجعه می باشد. لذا اطلاعات زير را به دقت مطالعه بفرماييد:

1- لطفا به هنگام مراجعه در صورت داشتن دفترچه بيمه، آن را همراه خود بياوريد.

2- شروع به كار پذيرش درمانگاه از ساعت 8 صبح می باشد.

3- در صورت مراجعهء قبلی به اين مركز به پذيرش اطلاع دهيد.

4- پذيرش در درمانگاه صرفا با وقت قبلی می باشد، جهت وقت گرفتن تلفنی با شماره تلفن 35015 داخلی 109 از ساعت 8 الی 24 تماس حاصل فرمائيد .

5- در هنگام پذيرش نسبت به ارائه دفترچه بيمه و شناسنامه بيمار اقدام فرماييد و اطلاعات كامل را در اختيار متصدی پذيرش قراردهيد.

6- در صورت استفاده ازدفترچه بيمه ديگران و يا مشخصات غيرشناسنامه ای (اسم مستعار، فاميل همسر و ….) مسئوليت ارائه اطلاعات غلط به عهده بيمار يا قيم قانونی وی بوده و ايشان بايستی جوابگوی موارد قانونی باشد. لذا دفاتر بيمه بايستی حتما متعلق به بيمار بوده و دارای اوراق سفيد و تاريخ اعتبار باشد و از ارائه دفترچه بيمه به ديگران جدا خوداری فرمائيد.

7- اين مركز طرف قرار داد با كليه بيمه های پايه و تكميلی می باشد.