انجام تست قند و فشار خون رايگان در مدارس منطقه

به مناسبت هفته ملی ديابت انجام غربالگری قند و فشار خون رايگان در مدارس انجام شد.

درمانگاه خيريه انصار، با توجه به اهميت آگاهی افراد نسبت به بيماری ديابت و روش های پيشگيری و كنترل اين بيماری طرح تست قند و فشار خون رايگان در مدارس در هفته ملی ديابت به اجرا در آورد.

در اين طرح از كليه كاركنان و معلمان به صورت رايگان غربالگری قند و فشار خون  شدند و همچنين راهنمايی ها و آموزش های لازم در اين زمينه توسط كارشناسان به آنها داده شد است.