چكاپ كميته امداد امام خمينی

درمانگاه خيريه انصار در راستای خدمات رسانی هر چه بيشتر به مردم شريف منطقه و ياری رساندن به افراد بی بضاعت، با همكاری كميته امداد امام خمينی (ره) به چكاپ بيش از 200 مدد جو پرداخت