بازگشايی دندانپزشكی انصار با رعايت پروتكل های بهداشتی

 

خانم دكتر زاهدی مسئول فنی دندانپزشكی انصار در گفت و گو با سايت رسمی درمانگاه از بازگشت به كار كلينيك دندانپزشكی خبرداد و افزود: " با توجه به ضرورت بهداشت دهان و دندان كلينيك دندانپزشكی انصار آماده ارائه خدمات با رعايت دقيق پروتكل های بهداشتی به مراجعين خود می باشد."

ايشان همچنين به مراجعين توصيه كردند تا در هنگام مراجعه اصول فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت فردی را رعايت كنند و  نيز تاكيد كردند در اين دوران بهداشت دهان و دندان را جدی بگيرند و از دهان شويه های حاوی اكسيد كننده استفاده كنند كه به ميزان زيادی هم بر ارائه دهندگان خدمات سلامت هم برای خودشان بسيار موثر است و در پايان از مردم خواهش كردند اين اصول را جدی بگيرند تا بتوانيم از اين بحران به خوبی عبور كنيم.