بيمه های طرف قرارداد

بيمه های پايه

  • بيمه تامين اجتماعی
  • بيمه خدمات درمانی
  • بيمه نيروهای مسلح
  • بيمه كميته امداد

بيمه های مكمل:

  • بيمه ايران
  • بيمه دانا
  • بيمه رازی 
  • بيمه آتيه سازان
  • بيمه بانك مركزی