نوشين مكاری

نوشين مكاری

كارشناس ارشد

تخصص

اديولوژی (شنوايی سنجی)

اطلاعات تماس

noosheenmokari@yahoo.com

ساعات حضور

درباره پزشك

اديولوژيست نوشين مكاری

سوابق تحصيلی:‌ كارشناس ارشد شنوايی شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوابق شغلی:

  • مدير مركز كاشت حلزون بيمارستان لقمان حكيم
  • اديولوژيست بخش دولتی و خصوصی
  • مربی آموزش بالينی دانشجويان كارشناسی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی