سيد مصطفی نصرتيان

سيد مصطفی نصرتيان

متخصص

تخصص

جراح عمومی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر سيد مصطفی نصرتيان

متولد سال 1317 هستند

سوابق تحصيلی:

  • از سال 1339 جهت تحصيل در رشته پزشكی به آلمان سفر كرده اند.
  • از سال 1345 در رشته پزشكی تحصيل و مدرك كسب كرده اند.
  • از سال 1351 در رشته تخصصی جراحی عمومی و شكسته بندی تحصيل و مدرك كسب كرده اند.

سوابق شغلی:

  • از سال 1357 در مطب شخصی خود مشغول بكار بوده اند.
  • سابقه همكاری با بيمارستان پاستور
  • سابقه همكاری با بيمارستان اميرالمؤمنين نازی آباد
  • سابقه همكاري با بيمارستان بهارلو
  • سابقه همكاری با بيمارستان قلهك الزهرا