سيد عبدالصاحب واصلی

سيد عبدالصاحب واصلی

دندانپزشك

تخصص

متخصص دندانپزشك

اطلاعات تماس

vaseli_resources@yahoo.com

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر سيد عبدالصاحب واصلی

سوابغ شغلی:

  • معاون اداره كل روابط عمومی و بين الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
  • مدير بيمارستان حضرت سيدالشهداء عليه السلام
  • مسئول بخش دندانپزشكی بيمارستان حضرت سيدالشهداء عليه السلام