سيد احمد موسوی مجد

سيد احمد موسوی مجد

دندانپزشك

تخصص

متخصص دندانپزشك

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر سيد احمد موسوی مجد

سوابق شغلی:

  • مسئول فنی كلينيك تخصصی دندانپزشكی ضياء
  • عضو انجمن دندانپزشكان زيبا درمانی دانشگاه سوريه
  • عضو افتخاری انجمن مشترك دانش آموختگان سوريه و ايران