سيد ابوالفضل محسنی زاده

سيد ابوالفضل محسنی زاده

متخصص

تخصص

قلب و عروق

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر سيد ابوالفضل محسنی زاده

سوابق تحصيلی:

  • فارق التحصيل در رشته پزشكی عمومی در سال 1392 دانشگاه علوم پزشكی مشهد
  • فارق التحصيل در رشته تخصصی قلب و عروق در سال 1396 دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوابق شغلی: پرسنل رسمی ارتش

جوايز و افتخارات:

  • رتبه اول كشوری آزمون علوم پايه پزشكی 1387
  • رتبه 3 كشوری آزمون پيش كارورزی 1389
  • رتبه 33 دستياری تخصصی پزشكی 1392
  • رتبه اول كشوری بورد تخصصی قلب 1396