جلال اعتماد

جلال اعتماد

متخصص

تخصص

اورولوژی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر جلال اعتماد

سوابق تحصيلی:

  • فارق التحصيل در رشته پزشكی عمومی از دانشگاه جراح پاشا استانبول تركيه در سال 1353
  • فارق التحصيل در رشته تخصصی اورولوژی در سال 1359

سوابق شغلی:

  • پزشك عمومی از سال 52 تا 54 در تهران
  • متخصص اورولوژی از سال 59 تا 65 در همدان
  • سابقه همكاری با بيمارستان امام خمينی
  • سابقه همكاری با بيمارستان بوعلی همدان
  • سابقه همكاری با بيمارستان اقبال تهران از سال 65 تاكنون
  • سابقه همكاری با بيمارستان اشرفی اصفهانی در سال های 65 تا 72