ترسا زريسفی

ترسا زريسفی

متخصص

تخصص

زنان و زايمان

اطلاعات تماس

tarsa.zarisfi@yahoo.com

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر ترسا زريسفی

سوابق تحصيلی : فارغ التحصيل از دانشگاه شهيد بهشتی

سوابق شغلی :

  • درمانگاه امام علی عليه السلام
  • درمانگاه امام حسن عليه السلام
  • بيمارستان سوم شعبان
  • بيمارستان ياس سپيد
  • بيمارستان دكتر سپير
  • بيمارستان بازرگانان