ايرج عظيم زاده

ايرج عظيم زاده

سوپروايزر آزمايشگاه

تخصص

علوم آزمايشگاهی گرايش بيوشيمی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

سوپروايزر ايرج عظيم زاده

سوابق تحصيلی:

  • دوره تخصصی در دانشگاه علوم پزشكی تهران
  • دوره تخصصی در دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

سوابق شغلی:

  • كارشناس آزمايشگاه در شاخه هورمون شناسی به مدت 5 سال
  • سوپروايزر آزمايشگاه تحقيقات علوم غدد درون ريز به مدت 15 سال
  • كارشناس تحقيق و اجرای پروژه های تحقيقاتی در پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

جوايز و افتخارات: تقدير رئيس پژوهشكده به جهت چاپ مقالات