12 مورد يافت شد

عاطفه وادی خيل

عمومی

تخصص:

 • عمومی

مسعود فرهانچی

متخصص

تخصص:

 • ارتوپد

وجيهه غنايی

متخصص

تخصص:

 • اطفال

محمد مهدی شهبازی

متخصص

تخصص:

 • چشم پزشك

عاصفه عباس زاده

متخصص

تخصص:

 • عفونی و كارشناس زخم

حميدرضا مرادی

متخصص

تخصص:

 • علوم آزمايشگاهی

نوشين مكاری

كارشناس ارشد

تخصص:

 • اديولوژی (شنوايی سنجی)

جلال اعتماد

متخصص

تخصص:

 • اورولوژی

ترسا زريسفی

متخصص

تخصص:

 • زنان و زايمان

سيد احمد موسوی مجد

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

نور متين راد

متخصص

تخصص:

 • جراح زنان و زايمان

سيد ابوالفضل محسنی زاده

متخصص

تخصص:

 • قلب و عروق