12 مورد يافت شد

جلال اعتماد

متخصص

تخصص:

 • اورولوژی

نوشين مكاری

كارشناس ارشد

تخصص:

 • اديولوژی (شنوايی سنجی)

سيد احمد موسوی مجد

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

نور متين راد

متخصص

تخصص:

 • جراح زنان و زايمان

سيد ابوالفضل محسنی زاده

متخصص

تخصص:

 • قلب و عروق

ترسا زريسفی

متخصص

تخصص:

 • زنان و زايمان

مهران خوش فطرت

متخصص

تخصص:

 • قلب و عروق

سيد عبدالصاحب واصلی

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

رامين محب

متخصص

تخصص:

 • داخلی عفونی

مينا زاهدی

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

ناهيد بهرامی

متخصص

تخصص:

 • چشم پزشك

مهدی هرمزپور

متخصص

تخصص:

 • روانپزشك