12 مورد يافت شد

سيد عبدالصاحب واصلی

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

نور متين راد

متخصص

تخصص:

 • جراح زنان و زايمان

مهران خوش فطرت

متخصص

تخصص:

 • قلب و عروق

ترسا زريسفی

متخصص

تخصص:

 • زنان و زايمان

رامين محب

متخصص

تخصص:

 • داخلی عفونی

مينا زاهدی

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

مهدی هرمزپور

متخصص

تخصص:

 • روانپزشك

ناهيد بهرامی

متخصص

تخصص:

 • چشم پزشك

سيد مصطفی نصرتيان

متخصص

تخصص:

 • جراح عمومی

بتول شهلا غروی اصفهانی

متخصص

تخصص:

 • اطفال

ايرج عظيم زاده

سوپروايزر آزمايشگاه

تخصص:

 • علوم آزمايشگاهی گرايش بيوشيمی

پريا مخنفی

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك