ناهيد بهرامی

ناهيد بهرامی

متخصص

تخصص

چشم پزشك

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر ناهيد بهرامی

سوابق تحصيلی: گواهی نامه تخصصی چشم پزشكی

سوابق شغلی:

  • سابقه فعاليت در شهر قم به مدت 10 سال
  • سابقه فعاليت در شهر زرند به مدت 7 سال
  • سابقه فعاليت در شهر تهران به مدت 2 سال