مهران خوش فطرت

مهران خوش فطرت

متخصص

تخصص

قلب و عروق

اطلاعات تماس

khoshfetrat.meran@yahoo.com

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر مهران خوش فطرت

سوابق تحصيلي و شغلي :

  • تحصيل در رشته پزشكی عمومی در سال های 82 تا 89
  • پزشك عمومی در سال های 89 تا 91
  • تحصيل در رشته دكترای تخصصی قلب و عروق 91 تا 95
  • متخصص بيماری های قلب و عروق از سال 95 تاكنون