محمد مهدی شهبازی

محمد مهدی شهبازی

متخصص

تخصص

چشم پزشك

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر محمد مهدی شهبازی

سوابق تحصيلی‌: فارغ تحصيل دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی دارای بورد تخصصی

سوابق شغلی: شاغل در بيمارستان های چشم پزشكی نور، بيمارستان دادگستری، بعثت و شهرداری

جوايز وافتخارات: نفر برگزيده تمامی امتحانات جامع كشوری در رشته پزشكی