عاطفه وادی خيل

عاطفه وادی خيل

عمومی

تخصص

عمومی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

سوابق شغلی:

  • سرپرست مركز بهداشتی، درمان درمانی روستايی بوحر شهرستان پارسيان استان هرمزگان
  • پزشك اورژانش بيمارستان شهدای بندرلنگه استان هرمزگان
  • پزشك درمانگاه مركزی لواسان
  • پزشك درمانگاه عبدالوهاب تهرانی
  • پزشك و مسئول فنی درمانگاه انصار