حميدرضا مرادی

حميدرضا مرادی

متخصص

تخصص

علوم آزمايشگاهی

اطلاعات تماس

ساعات حضور

درباره پزشك

دكتر حميد رضا مرادی

سوابق تحصيلی: فارغ التحصيل از دانشگاه شهيد بهشتی در سال 1378

سوابق شغلی: مسئول فنی و رياست آزمايشگاه مركزی بهداشت دانشگاه شهيد بهشتی به مدت 10 سال