12 مورد يافت شد

عليرضا سويزی

دندانپزشك

تخصص:

 • متخصص دندانپزشك

نسرين سرافرازی

متخصص

تخصص:

 • زنان و زايمان

سيد حسن مقدسی

متخصص

تخصص:

 • راديولوژی و سونوگرافی

فروغ كياسالار

متخصص

تخصص:

 • اطفال

مهران خوش فطرت

متخصص

تخصص:

 • قلب و عروق

ناهيد بهرامی

متخصص

تخصص:

 • چشم پزشك

مسعود فرهانچی

متخصص

تخصص:

 • ارتوپد

وجيهه غنايی

متخصص

تخصص:

 • اطفال

محمد مهدی شهبازی

متخصص

تخصص:

 • چشم پزشك

عاصفه عباس زاده

متخصص

تخصص:

 • عفونی و كارشناس زخم

حميدرضا مرادی

متخصص

تخصص:

 • علوم آزمايشگاهی

نوشين مكاری

كارشناس ارشد

تخصص:

 • اديولوژی (شنوايی سنجی)